Xóa quảng cáo, load trang nhanh và mượt hơn

By dat, 713 View
#TOP
Tất cả gói gọm trong
<script>
window.stop()
document.body.innerHTML += ''
</script>

Nhét vào cuối trang
Liệu wapka nay có thể trở lại như xưa?8
Gill, Tâm đã thích bài viết này

1 comments:

  1. avatar Yona says:

    Xong ăn sus giờ