[Nhờ Vả Về JS] Tạo trả lời tự động bằng JS

By Chan, 591 View
#TOP
Mình không học về CNTT, chỉ là mình hay chia sẻ blog nên có về tò mò chút về lập trình wap/web để tiện lưu giữ và chia sẻ bài viết cho bạn bè. Mình đang muốn tạo 1 trang bằng js để trả lời tự động
Ví dụ:
+ thành viên chát: 18
+ bot: hai nghìn không trăm linh tư

Nhờ mọi người giúp mình viết 1 đoạn js mẫu để thực hiện phần này với ạ.
Đây là ảnh minh họa
[Ảnh 1, truy cập trang chưa nhập số liệu][Ảnh 2, đã nhập số liệu "18" và đưa ra kết quả "hai nghìn không trăm linh tư"]Có thể else if (text == '18') {text = 'hai nghìn không trăm linh tư';}

cảm ơn mọi người đã đọc qua bài,mong được mọi người giúp đỡ
Gill, Tâm đã thích bài viết này

18 comments:

 1. 
  <script>
    const num2Word2 = function () {
      var t = ["không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín"],
        r = function (r, n) {
          var o = "",
            a = Math.floor(r / 10),
            e = r % 10;
          return a > 1 ? (o = " " + t[a] + " mươi", 1 == e && (o += " mốt")) : 1 == a ? (o = " mười", 1 == e && (o += " một")) : n && e > 0 && (o = " lẻ"), 5 == e && a >= 1 ? o += " lăm" : 4 == e && a >= 1 ? o += " tư" : (e > 1 || 1 == e && 0 == a) && (o += " " + t[e]), o
        },
        n = function (n, o) {
          var a = "",
            e = Math.floor(n / 100),
            n = n % 100;
          return o || e > 0 ? (a = " " + t[e] + " trăm", a += r(n, !0)) : a = r(n, !1), a
        },
        o = function (t, r) {
          var o = "",
            a = Math.floor(t / 1e6),
            t = t % 1e6;
          a > 0 && (o = n(a, r) + " triệu", r = !0);
          var e = Math.floor(t / 1e3),
            t = t % 1e3;
          return e > 0 && (o += n(e, r) + " ngàn", r = !0), t > 0 && (o += n(t, r)), o
        };
      return {
        convert: function (r) {
          if (0 == r) return t[0];
          var n = "",
            a = "";
          do ty = r % 1e9, r = Math.floor(r / 1e9), n = r > 0 ? o(ty, !0) + a + n : o(ty, !1) + a + n, a = " tỷ"; while (r > 0);
          return n.trim()
        }
      }
    }();
  
    function num2Word(num) {
      return num2Word2.convert(num);
    }
  
    alert(num2Word(2004));
  </script>
  

 2. @Chan Bổ sung code của @siêu nhân gao cho giống yêu cầu hơn 42

   <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  
  
  
  
  
  
  
  <div class="w3-container w3-margin">
  
   
   <div class="w3-card-4">
    <div class="w3-container">
     <h2>Công cụ đoán năm sinh</h2>
    </div>
  
    <form id="age" class="w3-container w3-margin w3-padding">
     <p><label>Nhập số tuổi:</label>
     <p style="font-size: 10px;">Nếu nhập tuổi thì ra năm sinh và nếu nhập năm sinh thì ra tuổi =)) tóm lại, bạn tuổi tôm :v</p>
     <input class="w3-input" type="number">
     </p>
     <button type="submit" class="w3-buton w3-white w3-border-light-grey w3-block">Xem kết quả</button>
    </form>
    <textarea class="w3-input" id="textbox" style="resize: none;display: none"></textarea>
  
   </div>
  </div>
  
  <script>
     const num2Word2 = function () {
       var t = ["không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín"],
         r = function (r, n) {
           var o = "",
             a = Math.floor(r / 10),
             e = r % 10;
           return a > 1 ? (o = " " + t[a] + " mươi", 1 == e && (o += " mốt")) : 1 == a ? (o = " mười", 1 == e && (o += " một")) : n && e > 0 && (o = " lẻ"), 5 == e && a >= 1 ? o += " lăm" : 4 == e && a >= 1 ? o += " tư" : (e > 1 || 1 == e && 0 == a) && (o += " " + t[e]), o
         },
         n = function (n, o) {
           var a = "",
             e = Math.floor(n / 100),
             n = n % 100;
           return o || e > 0 ? (a = " " + t[e] + " trăm", a += r(n, !0)) : a = r(n, !1), a
         },
         o = function (t, r) {
           var o = "",
             a = Math.floor(t / 1e6),
             t = t % 1e6;
           a > 0 && (o = n(a, r) + " triệu", r = !0);
           var e = Math.floor(t / 1e3),
             t = t % 1e3;
           return e > 0 && (o += n(e, r) + " ngàn", r = !0), t > 0 && (o += n(t, r)), o
         };
       return {
         convert: function (r) {
           if (0 == r) return t[0];
           var n = "",
             a = "";
           do ty = r % 1e9, r = Math.floor(r / 1e9), n = r > 0 ? o(ty, !0) + a + n : o(ty, !1) + a + n, a = " tỷ"; while (r > 0);
           return n.trim()
         }
       }
     }();
   
     function num2Word(num) {
       return num2Word2.convert(num);
     }
   
     //alert(num2Word(2004));
     const d = new Date();
     let year = d.getFullYear();
  
  
   var form = $("#age");
   $(form).submit(function(){
    var age = $('input').val();
    age = num2Word(year - age);
    $('#textbox').text(age);
    $("#textbox").show(550).delay(10000).hide('fade-out');
    event.preventDefault();
   });
   </script>
  </body>
  </html>
  

  Đề mô :vhttps://spidersilk.w3spaces.com/tuoi-tom.html
  P/s: chỉ bổ sung css và html và jquery để có hiệu ứng đẹp mắt hơn 2

 3. avatar Chan says:

  Cảm ơn @siêu nhân gao @Phương Cute nhé!. Còn 1 vấn đề này nữa
  Mình muốn tạo 1 file js bên dưới (giống của @siêu nhân gao )

  
  //BOT
  $('#bot_btnCreate1').on('click',() => {
  var text = Number($('#bot_txt').val());
  if(text == '0') { text = '000';}
  else if (text == 'Hi''hello','Hê ly','chào','Nĩ Hạo','xin chào','chào bạn') {text = 'Chào bạn';}
  
  
  $('#bot_txt').val(text);
  })
  


  Và tạo form ( @Phương Cute) gọi phần js ra thì làm thế nào ạ.

 4. avatar Chan says:

  Đây là ý tưởng tạo mục soi kết quả xổ số mỗi khi bảng kết quả xuất hiện lô câm đầu. Phần Js mình lấy bên trang kết quả rất là dài, mình muốn rút gọn nó nhưng cứ xóa đi 1 đoạn nhỏ là nó không hoạt động được.
  @siêu nhân gao @Phương Cute đây là vấn đề của mình ạ

  
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
   </head>
   <body>
   
  
  
  <script language="JavaScript">document.title = "Công cụ soi lô câm đầu hiệu quả"</script>
  <div class="card-header"><b>Công cụ soi lô câm đầu hiệu quả</b> </div></br>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <!--nhập vào-->
  <span style="color: red"><b>Nhập đầu câm</b>: </span></br><input maxlength="1" type="text" id="Mainlocamdau_txtDan" style="text-align:center"></br></br>
   
  <!--hiển thị-->
   
  <table id="Mainlocamdau_Table" style="width:100%;">
  <td style="width:20%;"><b><input type="submit" value="Kết quả" id="Mainlocamdau_btnCreate1"></b></td>
   
  </table>
  <td style="width:100%;"><textarea rows="2" cols="20" id="Mainlocamdau_txtDan1" style="font-size:Large;height:95px;width:99%;"></textarea></td>
  <script>
    function loaiso(){var list_number_all='00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99';var idtext=document.getElementById('dnn_ctr460_ViewLOAIDANDB_txtNumber');
    var idloaidau=document.getElementById('iddau');var idloaiduoi=document.getElementById('idduoi');var idloaicham=document.getElementById('idcham');var idloaibo=document.getElementById('idbo');var idloaitong=document.getElementById('idtong');var idloaisochuan=document.getElementById('idloaiso');var idthemsochuan=document.getElementById('idthemso');if(idloaidau.value.endsWith(',')){idloaidau.value=idloaidau.value.substring(0,idloaidau.value.length-1);}
  if(idloaiduoi.value.endsWith(',')){idloaiduoi.value=idloaiduoi.value.substring(0,idloaiduoi.value.length-1);}
  if(idloaibo.value.endsWith(',')){idloaibo.value=idloaibo.value.substring(0,idloaibo.value.length-1);}
  if(idloaitong.value.endsWith(',')){idloaitong.value=idloaitong.value.substring(0,idloaitong.value.length-1);}
  if(idloaisochuan.value.endsWith(',')){idloaisochuan.value=idloaisochuan.value.substring(0,idloaisochuan.value.length-1);}
  if(idloaisochuan.value.startsWith(',')){idloaisochuan.value=idloaisochuan.value.substring(1);}
  if(idthemsochuan.value.endsWith(',')){idthemsochuan.value=idthemsochuan.value.substring(0,idthemsochuan.value.length-1);}
  var stloai=list_number_all;var arraychuoi=myTrim(stloai).split(',');var arrayloaidau=myTrim(idloaidau.value).split(',');for(var i=0;i<arraychuoi.length;i++){for(var j=0;j<arrayloaidau.length;j++){if(arraychuoi[i][0]==arrayloaidau[j]){stloai=stloai.replace(arraychuoi[i]+',','');stloai=stloai.replace(arraychuoi[i],'');}}}
  arraychuoi=myTrim(stloai).split(',');var arrayloaiduoi=myTrim(idloaiduoi.value).split(',');for(var i=0;i<arraychuoi.length;i++){for(var j=0;j<arrayloaiduoi.length;j++){if(arraychuoi[i][1]==arrayloaiduoi[j]){stloai=stloai.replace(arraychuoi[i]+',','');stloai=stloai.replace(arraychuoi[i],'');}}}
  arraychuoi=myTrim(stloai).split(',');var arrayloaicham=myTrim(idloaicham.value).split(',');for(var i=0;i<arraychuoi.length;i++){for(var j=0;j<arrayloaicham.length;j++){if(arraychuoi[i][0]==arrayloaicham[j]||arraychuoi[i][1]==arrayloaicham[j]){stloai=stloai.replace(arraychuoi[i]+',','');stloai=stloai.replace(arraychuoi[i],'');}}}
  arraychuoi=myTrim(stloai).split(',');var arrayloaitong=myTrim(idloaitong.value).split(',');for(var i=0;i<arraychuoi.length;i++){var tong=sumdigits(arraychuoi[i]);for(var j=0;j<arrayloaitong.length;j++){if(arrayloaitong[j].length>0){if(tong-arrayloaitong[j]==0||tong-arrayloaitong[j]==10){stloai=stloai.replace(arraychuoi[i]+',','');stloai=stloai.replace(arraychuoi[i],'');}}}}
  var arrayloaibo=myTrim(idloaibo.value).split(',');for(var i=0;i<arrayloaibo.length;i++){if(myTrim(arrayloaibo[i])!=''&&myTrim(arrayloaibo[i]).length==2){var danbo=BOSO(arrayloaibo[i]);arraychuoi=myTrim(danbo).split(',');for(var j=0;j<arraychuoi.length;j++){if(myTrim(arraychuoi[j])!=''&&myTrim(arraychuoi[j]).length==2){stloai=stloai.replace(arraychuoi[j]+',','');stloai=stloai.replace(arraychuoi[j],'');}}}}
  if(myTrim(idloaisochuan.value)!=''){arraychuoi=myTrim(idloaiso.value).split(',');for(var j=0;j<arraychuoi.length;j++){stloai=stloai.replace(arraychuoi[j]+',','');stloai=stloai.replace(arraychuoi[j],'');}}
  if(myTrim(idthemsochuan.value)!=''){arraychuoi=myTrim(idthemsochuan.value).split(',');for(var j=0;j<arraychuoi.length;j++){if(myTrim(arraychuoi[j])!=''&&arraychuoi[j].length==2&&stloai.indexOf(arraychuoi[j])<0){stloai=stloai+','+arraychuoi[j];}}}
  idtext.value=stloai;return false;}
  
  
  
  //Lô câm đầu
  $('#Mainlocamdau_btnCreate1').on('click',() => {
  var text = Number($('#Mainlocamdau_txtDan').val());
  if(text == '0') { text = '26 - 62';}
   else if (text == '1') {text = '39 - 93';}
   else if (text == '2') {text = '24 - 42';}
  else if (text == '3') {text = '36 - 63';}
  else if (text == '4') {text = '46 - 64';}
  else if (text == '5') {text = '39 - 93';}
  else if (text == '6') {text = '01 - 10';}
  else if (text == '7') {text = '22 - 77';}
  else if (text == '8') {text = '11 - 66';}
  else if (text == '9') {text = '04 - 40';}
  
   
  $('#Mainlocamdau_txtDan1').val(text);
  })
  
  
  </script>
  
   
  
   
  
  
   
   </body>
   </html>
   
  

 5. avatar Chan says:

  Đoạn else if (text == '1') {text = '39 - 93';} là đầu câm và kết quả mỗi khi xuất hiện trong bảng kết quả xổ số
  .ví dụ có câm đầu 1, người dùng chỉ cần nhập số 1, sẽ nhận được kết quả là 39-93

 6. avatar supertroll says:

  Bạn ko biết code à? Muốn gọn thì phải viết lại code chứ bạn xoá đi thì chạy kiểu gì?

 7. avatar supertroll says:

  Bạn ko biết code à? Muốn gọn thì phải viết lại code chứ bạn xoá đi thì chạy kiểu gì?

 8. avatar Chan says:

  @supertroll mình không biết code. Thường mình sẽ lấy code về và dựa vào đó để thực hiện ý tưởng của mình